hhbg

Biz hakda

Biz hakda

about

Kompaniýanyň tertibi

Luoyang Hongguang Office Fitment Co., Ltd., Milli hil synag merkezi tarapyndan tassyklanan, ilki bilen ISO 9001 halkara hil ulgamy şahadatnamasy, ISO14001 halkara daşky gurşaw ulgamy sertifikaty, milli daşky gurşaw we hil ulgamy sertifikaty, 1989-njy ýylda döredildi. Milli 3C ulgam sertifikaty, her dürli polat ofis mebellerini, mekdep mebellerini öndürýär.

Şahadatnamalar

Kärhana uly göwrümli 9 işleýän stansiýa ýokary tehnologiýaly sanly dolandyryş awtomatiki örtük enjamy, CNC gyrkym / egilmek / CO2 / ok-ark kebşirleýiş / CNC lazer kesiji maşynlar, turbalar, awtomatiki gaplaýjylar bilen enjamlaşdyrylan 4,6 million dollar maýa goýýar. .10 ýyllyk tejribesi bolan dizaýn, gurnama, paket, hil gözegçiligi, import we eksport boýunça 200-den gowrak hünärmen bar.

Esasy önümler şkafdan, şkafdan, şkafdan, el bilen / sanly dolandyryş ykjam tekjeden, bir / iki taraplaýyn kitap tekjesinden, mekdepde bir krowat / iki gatly düşekden, ýeňil / orta / agyr supermarketden / ammar harytlaryndan ýasalan we ş.m. zatlaryň hemmesi çalt ibermek, ýönekeý gurnama, amatly tehniki hyzmat üçin tekiz gaplanan.

Zawod Luoyang şäheriniň merkezi halk hökümeti tarapyndan "Hil bilen barlygy synlaň we müşderi tarapyndan ösdüriň" kärhanasy, Henan welaýat sarp edijiler birleşigi tarapyndan "Sarp edijiniň ygtybarly önümleri", şäher partiýasy komiteti tarapyndan "Staryldyz kärhanasy" ady bilen berilýär.

Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa, Demirgazyk Afrika, Okeaniýa, Amerika ýaly dünýäniň çar künjegine ýaýran paýlaýjylaryň, ahyrky ulanyjylaryň arasynda ýokary abraýdan lezzet alýan mebelleriň köp sanlysy bar: ARGOS (UK), WFI (Şwesiýa) ), Floreben (Nigeriýa), Oh-Ami (Japanaponiýa), Köp gatly (Singapur), Exim / Dexion (Awstraliýa), Staples / Durham (ABŞ), Can-Bramar (Kanada), Maletek (Çili) we ş.m. hökümetlere, goşunlara, mekdeplere, hassahanalara we ş.m. ajaýyp gurnalan we her aý, her ýyl biziň bilen sargytlary yzygiderli ýerleşdirýär.

Müşderi tory

Şu wagta çenli 30-dan gowrak ýurtdan gelen müşderiler bilen uzak möhletli iş gatnaşyklaryny ýola goýduk, ýokary hilli önümler bilen öz wagtynda iberilmegi, satuwdan soň ajaýyp önümler bilen üpjün etjekdigimize we müşderiniň has köp öwrenmegine kömek etmek üçin ýeterlik önümçilik kuwwatyna eýe bolýarys. giň halkara bazarlary.

20200518121605_24491

Dowamly ädimiňiz bilen tüýs ýürekden we berk ýoldaşlyk edýäris.


//