Zawod

Gezelenç

Önümçilik enjamlarymyzyň köpüsine import edilýän CNC gaýtadan işleýän lazer kesiji / CNC egirme we örtük maşynlary we ş.m. polat ofis mebel pudagynda 20 ýyldan gowrak tejribesi bolan hünärmen operatorlar girýär.Educatedokary bilimli dizaýn toparlary size ofis, mekdep, hassahana, goşun güýçleri we ş.m.

Most of our production equipment include imported CNC processing laser cutting/CNC bending and coating machines etc. Professional operators with over 20-year experience in steel office furniture industry. Highly educated design teams offer you quality layouts of office, school, hospital, army forces etc.

Wayolda her ädimiňiz bilen.

Saýlanan zatlarymyz köp ugurlar üçin ulanylýar, işleriňizi has täsirli ediň, ähli faýllaryňyzy ýa-da şahsy zatlaryňyzy arassa we düşnükli toparlara bölüň.
Iň köp satýanlarymyz dünýädäki ägirtler tarapyndan kabul edilýär we makullanýar.

MISSION

STATEMENT

Luoyang Hongguang Office Fitment Co., Ltd., Milli Hil Synag Merkezi tarapyndan tassyklanan, ilki bilen ISO 9001 Halkara Hil Ulgamy Sertifikaty, ISO14001 Halkara Daşky Gurşaw Ulgamy Sertifikaty, Milli Daşky Gurşaw ..

ýakynda

HABARLAR

 • Daşky gurşawa arassa we çydamly polatdan ýasalan şkaf —— dar taraply iki reňkli polatdan ýasalan şkaf

  Häzirki sarp edijiler üçin polatdan ýasalan şkaflary satyn alanyňyzda, hiline üns bermek bilen owadan görnüşli ýokary hilli önümlere has ýykgyn edýärler.Zawodymyz hem bazardaky sarp edijileriň isleglerine yzygiderli uýgunlaşýar.Hilini üpjün etmek esasynda bizde ...

 • Metal mebel bazary: Global mümkinçilikleriň derňewi we senagat çaklamasy

  Görnüşi boýunça metal mebel bazary (düşek, diwan, oturgyç, stol we beýlekiler), amaly (söwda we ýaşaýyş jaýy) we paýlaýyş kanaly (göni paýlanyş, supermarket / gipermarket, ýörite dükanlar we elektron söwda): Global mümkinçilikleriň derňewi we senagaty 20-nji çaklama ...

 • Polat mebel bazarynyň ululygy we çaklamasy

  Polat mebel bazarynyň ölçegi we çaklamasy Polat mebel bazarynyň göwrümi 2020-nji ýylda 591,67 milliard dollara barabar bolup, 2021-nji ýyldan 2028-nji ýyla çenli CAGR-da 5.3 göterim ösüp, 2028-nji ýyla çenli 911.32 milliard dollara ýeter diýlip çaklanylýar. çalt e ...

 • metal mebel

  Metal mebel, gurluşygynda metal bölekleri ulanýan mebeliň bir görnüşidir.Demir, uglerod polat, alýumin we poslamaýan polat ýaly ulanyp boljak metallaryň dürli görnüşleri bar.Demir we polat önümleri köp ulanylanda giňden ulanylýar, dürli ...

 • Hytaýyň polat bahasynyň ýokarlanmagy

  Täze ýylyň başynda poladyň bahasy ep-esli ýokarlandy.Polat bahalarynyň ýokarlanmagynyň dört sebäbi bar.Ilki bilen, Olimpiýa oýunlary, iki seans we ýyladyş möwsümi polat pudagyna täsir etdi.Polat kärhanalarynyň önümçiliginiň täzeden başlamagy haýal.Samda ...

//