hhbg

Habarlar

Metal mebel bazary: Global mümkinçilikleriň derňewi we senagat çaklamasy

Görnüşi boýunça metal mebel bazary (düşek, diwan, oturgyç, stol we beýlekiler), amaly (söwda we ýaşaýyş jaýy) we paýlaýyş kanaly (göni paýlanyş, supermarket / gipermarket, ýörite dükanlar we elektron söwda): Global mümkinçilikleriň derňewi we senagaty 2021–2028-nji ýyllar üçin çaklama

Dünýädäki metal mebel bazarynyň göwrümi 2020-nji ýylda 141,444.0 million dollar boldy we 2028-nji ýyldan 2028-nji ýyla çenli 3,9% CAGR bellige alnyp, 2028-nji ýyla çenli 191,734,0 million dollara barabar bolar.

Metal mebel ofisler, myhmanhanalar, jaýlar, restoranlar, dükanlar we kitaphanalar ýaly ýerlerde gurlan umumy bezegdir.Önümlere metal çarçuwaly düşekler, oturgyçlar, stollar we metal çarçuwaly divanlar girýär.Bu metal mebel bazaryndaky öndürijiler ekologiýa taýdan arassa mebelleri eltmek bilen meşgullanýarlar.Bu halas edilen agaç, gaýtadan ulanylýan agaç paletleri we deňiz otlary we bambuk ýaly tebigy materiallar ýaly gaýtadan işlenen zatlary ulanmagy göz öňünde tutýar.Ekologiýa taýdan arassa mebelleriň tendensiýasy mebel pudagynda özüne çekýär.Mundan başga-da, demir mebel bazary ABŞ, Germaniýa we Hytaý ýaly potensial ýurtlarda ösüşi görkezer diýlip garaşylýar.

 微信图片_20220324101629

Gozgalmaýan emläkde ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagy we ösüş bazaryň ösmegine itergi berýär.Mundan başga-da, gozgalmaýan emläk pudagynyň ösüşi myhmanhanalar, hassahanalar, jaýlar, kwartiralar we ofisler ýaly ýaşaýyş we söwda institutlarynyň gurluşygynyň köpelmegine getirýär.Şonuň üçin ýaşaýyş we täjirçilik institutlarynyň köpelmegi mebel gurmak isleginiň ýokarlanmagyna getirýär.Bu, dünýädäki metal mebel bazaryndaky paýyň ösmegine goşant goşýar.Mundan başga-da, tehnologiki ösüşler we özleşdirmek ýaly faktorlar sebäpli mebel senagaty demir mebel bazarynda özüne çekiji bolup başlady.Tehnologiki ösüşler sanly işleýän mebel we otag üçin bezeg wirtual teklibini görkezýän akylly programmalary öz içine alýar.Mebelleri özleşdirmek, müşderiniň islegine görä mebel öndürmek diýmekdir.

COVID-19 pandemiýasy demir mebel işine ýaramaz täsir etdi.Bütin dünýäde gulplama sebäpli önümçilik bölümleri wagtlaýyn ýapyldy, netijede önümçilik we satuw ýitgileri boldy.Bu gulplama koronawirusyň mundan beýläk ýaýramazlygy üçin amala aşyryldy.Mundan başga-da, infrastrukturanyň gurluşygy hem wagtlaýyn ýapyldy.Bu bazarda metal mebellere bolan islegi ep-esli derejede azaldy.Mundan başga-da, müşderiler saglyk we howpsuzlyga has köp üns berdiler, bu bolsa bazardaky metal mebelleriň tendensiýasyny hasam peseltdi.

Global derejedemetal mebel bazaryderňew, bazar görnüşi, amaly, paýlaýyş kanaly we sebiti boýunça bölünýär.Görnüşi boýunça bazar düşek, diwan, oturgyç, stol we başgalara bölünýär.Arza esasynda täjirçilik we ýaşaýyş jaýlaryna bölünýär.Paýlaýyş kanaly boýunça gönüden-göni paýlanyş, supermarket / gipermarket, ýörite dükanlar we elektron söwda ýaly böleklere bölünýär.Sebitara görä, Demirgazyk Amerikada (ABŞ, Kanada we Meksika), Europeewropada (Germaniýa, Angliýa, Fransiýa, Italiýa, Ispaniýa we Europeewropanyň beýleki ýerleri), Aziýa-Pacificuwaş ummany (Hytaý, Hindistan, Japanaponiýa, Awstraliýa, Günorta Koreýa we beýleki Aziýa-Pacificuwaş ummany) we LAMEA (Latyn Amerikasy, Eastakyn Gündogar we Afrika)

Görnüşi boýunça, 2020-nji ýylda demir mebel bazarynyň ösmegine iň uly goşant goşan düşek segmenti. Bu, öýler, myhmanhanalar we hassahanalar ýaly ýaşaýyş we söwda institutlarynda demir düşeklere islegiň artýandygyny görkezýär.Şeýle-de bolsa, dünýädäki metal mebel bazaryndaky çaklamalara görä stoluň segmenti iň çalt ösýän segment bolar diýlip garaşylýar.Bu, tablisalaryň zerur bolan ofisleriniň we täjirçilik edaralarynyň sanynyň köpelmegi bilen baglanyşyklydyr.

 微信图片_20220324101634

 

Arza esasynda, ýaşaýyş segmenti 2020-nji ýylda bazaryň ösmegine iň köp goşant goşdy. Bu, müşderileriň öý bezegine we ýöriteleşdirilen mebellere has köp maýa goýmagyna täsir edýän ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydyr.Mundan başga-da, restoranlaryň, ofisleriň, mekdepleriň we hassahanalaryň sanynyň köpelmegi sebäpli täjirçilik segmentiniň çaklama döwründe iň çalt ösýän segment bolmagyna garaşylýar.

 微信图片_20220324101639

Paýlaýyş kanaly boýunça, ýöriteleşdirilen dükan segmenti 2020-nji ýylda metal mebel bazarynyň ösmegine iň köp goşant goşdy. Specialörite dükanlarda müşderileriň aýratyn hyzmatlary alýan sergi otaglary we bölek satuw dükanlary bar.Mundan başga-da, hünär saýlama iň oňat modelleri saklaýar.Bu, müşderilere sortlanan aksiýalardan dogry önümi saýlamaga mümkinçilik berýär.Şonuň üçin bu faktorlar segmentiň ösmegine itergi berýär.Munuň tersine, müşderi bilen öndürijiniň arasynda göni aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýänligi sebäpli, göni paýlanyş segmentiniň çaklama döwründe iň çalt ösýän segment bolmagyna garaşylýar.Göni täsirleşmek arkaly müşderilere ideallaşdyrylan mebelleri eltmäge kömek edýän islendik aragatnaşyk päsgelçiligi aradan aýrylýar.

 微信图片_20220324101643

Sebitara görä, Aziýa-Pacificuwaş ummany, 2020-nji ýylda dünýädäki metal mebel bazarynyň ösmegine iň köp goşant goşdy. Bu şäherleşmegiň ýuwaş-ýuwaşdan köpelmegi, ilatyň köpelmegi we ýadro maşgalalarynyň sanynyň köpelmegi bilen baglanyşyklydyr.Demirgazyk Amerikanyň ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagy we ýöriteleşdirilen mebellere bolan islegiň ýokarlanmagy sebäpli çak edilýän döwürde iň çalt ösýän segment bolar diýlip garaşylýar.

 微信图片_20220324101647

Global metal mebel bazaryndaky esasy oýunçylar önüm öndürmek we täjirçiligi giňeltmek üçin innowasiýa ýaly strategiýalara bil baglaýarlar.Bu strategiýalar pudagyň agdyklyk etmegini saklamak üçin kabul edilýär.Hasabatda çap edilen global metal mebel senagatynyň esasy oýunçylary: Chyuan Chern Furniture Co., Ltd., Cymax Group Inc. we Zinus.

Gyzyklanýan taraplar üçin esasy artykmaçlyklar

 • Hasabat, bar bolan mümkinçilikleri kesgitlemek üçin 2020-nji ýyldan 2028-nji ýyla çenli metal mebel bazaryndaky häzirki tendensiýalary, bahalandyrmalary we metal mebel bazaryndaky dinamikany mukdar taýdan seljerýär.
 • Porter-iň bäş güýç seljermesi, gyzyklanýan taraplara girdejä gönükdirilen iş kararlaryny almaga we üpjün ediji-alyjy toruny berkitmäge mümkinçilik berýän alyjylaryň we üpjün edijileriň kuwwatyny görkezýär.
 • Çuňňur seljerme we bazaryň tendensiýalary we segmentasiýasy dünýäde bar bolan metaldan ýasalan mebel bazaryndaky mümkinçilikleri kesgitlemäge kömek edýär.
 • Her sebitdäki esasy ýurtlar, demir mebel bazaryna girdejilerine görä kartalaşdyrylýar.
 • Bazar pleýeriniň ýerleşiş segmenti bahalandyrmagy aňsatlaşdyrýar we bazaryň oýunçylarynyň bu pudakdaky ýagdaýyna anyk düşünmegi üpjün edýär.

Bazaryň esasy bölekleri

Görnüşi boýunça

 • Krowat
 • Divan
 • Başlyk
 • Tablisa
 • Beýlekiler

Arza boýunça:

 • Söwda
 • Identaşaýyş jaýy

Paýlaýyş kanaly boýunça:

 • Göni paýlamak
 • Supermarket / Gipermarket
 • Specialörite dükanlar
 • Elektron söwda

Sebit boýunça

 • Demirgazyk Amerika
 • Europeewropa
 • Aziýa-Pacificuwaş ummany
 • LAMEA

 

 


Iş wagty: Mart-24-2022
//