hhbg

Habarlar

Habarlar

 • Environmental-friendly and durable steel filing cabinet —— narrow-sided two-color series steel filing cabinet

  Daşky gurşawa arassa we çydamly polatdan ýasalan şkaf —— dar taraply iki reňkli polatdan ýasalan şkaf

  Häzirki sarp edijiler üçin polatdan ýasalan şkaflary satyn alanyňyzda, hiline üns bermek bilen owadan görnüşli ýokary hilli önümlere has ýykgyn edýärler.Zawodymyz hem bazardaky sarp edijileriň isleglerine yzygiderli uýgunlaşýar.Hilini üpjün etmek esasynda bizde ...
  Koprak oka
 • Metal Furniture Market: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast

  Metal mebel bazary: Global mümkinçilikleriň derňewi we senagat çaklamasy

  Görnüşi boýunça metal mebel bazary (düşek, diwan, oturgyç, stol we beýlekiler), amaly (söwda we ýaşaýyş jaýy) we paýlaýyş kanaly (göni paýlanyş, supermarket / gipermarket, ýörite dükanlar we elektron söwda): Global mümkinçilikleriň derňewi we senagaty 20-nji çaklama ...
  Koprak oka
 • Steel Furniture Market Size And Forecast

  Polat mebel bazarynyň ululygy we çaklamasy

  Polat mebel bazarynyň ölçegi we çaklamasy Polat mebel bazarynyň göwrümi 2020-nji ýylda 591,67 milliard dollara barabar bolup, 2021-nji ýyldan 2028-nji ýyla çenli CAGR-da 5.3 göterim ösüp, 2028-nji ýyla çenli 911.32 milliard dollara ýeter diýlip çaklanylýar. çalt e ...
  Koprak oka
 • metal furniture

  metal mebel

  Metal mebel, gurluşygynda metal bölekleri ulanýan mebeliň bir görnüşidir.Demir, uglerod polat, alýumin we poslamaýan polat ýaly ulanyp boljak metallaryň dürli görnüşleri bar.Demir we polat önümleri köp ulanylanda giňden ulanylýar, dürli ...
  Koprak oka
 • The rising Chinese steel price

  Hytaýyň polat bahasynyň ýokarlanmagy

  Täze ýylyň başynda poladyň bahasy ep-esli ýokarlandy.Polat bahalarynyň ýokarlanmagynyň dört sebäbi bar.Ilki bilen, Olimpiýa oýunlary, iki seans we ýyladyş möwsümi polat pudagyna täsir etdi.Polat kärhanalarynyň önümçiliginiň täzeden başlamagy haýal.Samda ...
  Koprak oka
 • Happy new year 2022

  2022-nji ýylyňyz gutly bolsun

  Gadyrly müşderi, 2022-nji ýylyňyz gutly bolsun!Igerolbarsyň täze ýyly gutly bolsun!Goý, Hudaý sizi täze ýylda bagtly we sagdyn saklasyn.Bizi saýlap alanyňyz we hyzmatymyza bil baglanyňyz üçin sag boluň, täze ýylda size hyzmat etmek isleýärin.Bizi iň gowy kompaniýalaryň birine öwürendikleri üçin ähli işgärlerimize sag bolsun aýdýarys ...
  Koprak oka
 • How to choose steel furniture for your office?

  Ofisiňiz üçin polat mebelleri nädip saýlamaly?

  Uly bolsun ýa-da kiçi bolsun, ofis has ýokary öndürijilik gazanmak üçin amatly, tertipli we ylham beriji bolmak isleýän ýeriňizdir.Şeýle hem, ofisiňizde dogry mebel saýlamakda alyp boljak aýratynlyklar gerek.Şeýle-de bolsa, haýsydyr bir zada maýa goýmazdan ozal sanaw taýýarlaň ...
  Koprak oka
 • Electric Power Utilization Measurements

  Elektrik energiýasyny ulanmagyň ölçegleri

  Eriolbaşçylardan gyssagly duýduryş: 2021-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda sagat 19: 00-da Henan welaýatynyň Ösüş we özgertmeler komissiýasynyň we welaýat elektrik kompaniýalarynyň ýolbaşçylygyndaky Luoyang elektrik energiýasy bilen üpjün edýän kompaniýalar, tertipli elektrik sarp ediş ýygnagynyň talaplaryna laýyklykda .. .
  Koprak oka
 • Steel Folding Cupboard — Save space, time, and money

  Polat eplenýän şkaf - spaceeri, wagty we pul tygşytlaň

  Hongguang 2 gapyly polatdan ýasalan şkaf, adaty dokma şkafynda ýok owadanlyga we güýje eýe.Bu döwrebap dizaýn önümi, 2018-nji ýylda bazara çykaly bäri iň köp satyjymyz boldy. Aýratynlyklary: 1. Iň ýokary sowuk sowuk polat plastinkany kabul etmek, galyňlygy 0,5-0,8 mm ...
  Koprak oka
 • How to prevent steel furniture rust?

  Polat mebel posunyň öňüni nädip almaly?

  Polat ofis mebellerini durmuşymyzyň hemme ýerinde görmek bolýar, sebäbi ol çydamly we elýeterli.Kemçilikleri ýok diýen ýaly. Şonuň üçin ony sarp edijiler gowy görýärler.Köplenç ulanylýan polat mebellerinde dokma şkaflary, şkaflar, tekjeler, polat stol we ş.m. bar.Şeýle-de bolsa, käbir adamlar aladalanýarlar ...
  Koprak oka
 • The market demand for supermarket shelves becomes larger. How to choose supermarket shelves

  Supermarket tekjelerine bazar islegi has ulalýar.Supermarket tekjelerini nädip saýlamaly

  Bazaryň çalt ösmegi bilen kärhanalar önümiň görkezilmegine we mahabatyna has köp üns berýärler.Seredip, supermarketleriň tekjeler pudagynyň ösüşi.Indi köp supermarketde diňe bir umumy bezeg güýji däl-de, supermarketleriň tekjelerini tertipleşdirip başlaýarlar ...
  Koprak oka
 • The shelf display problems of community supermarket shelves

  Tekstde jemgyýetçilik supermarket tekjeleriniň problemalary görkezilýär

  Jemgyýetçilik supermarketi, adatça bileleşige daýanýan we esasan töwerekdäki ýaşaýjylara hyzmat edýän amatly dükanyň kiçijik görnüşidir.Müşderiniň durnukly çeşmesi we pes töwekgelçiligi sebäpli köp adamlar täze jemgyýetde göçürmekden ozal tertibi göz öňünde tutýarlar ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2
//