hhbg

Habarlar

Polat mebel bazarynyň ululygy we çaklamasy

Polat mebel bazarynyň ululygy we çaklamasy

Polat mebel bazarynyň göwrümi 2020-nji ýylda 591,67 milliard dollar boldy we ýetilmegine garaşylýar2028-nji ýyla çenli 911.32 milliard dollar, a2021-nji ýyldan 2028-nji ýyla çenli CAGR 5.3%.

Mebel önümçiliginiň gurluşyk pudagynyň çalt giňelmeginden, şeýle hem akylly şäher taslamalaryna maýa goýumlaryndan peýdalanmagyna garaşylýar.Söwda we ýaşaýyş jaýlarynda has köp sarp edijini özüne çekmek we has oňat şertnamalary ýapmak üçin taýýar mebel üçin marketing başlangyçlarynyň köpelmegi bazaryň ösmegine itergi berer.Global polat mebel bazary hasabaty bazara bitewi baha bermegi üpjün edýär.Hasabatda esasy segmentleriň, tendensiýalaryň, sürüjileriň, çäklendirmeleriň, bäsdeşlik şertleriniň we bazarda möhüm rol oýnaýan faktorlaryň giňişleýin seljermesi hödürlenýär.

微信图片_20220324093724

Global polat mebel bazary kesgitlemesi

Metal mebel, metal böleklerinden ýasalan mebel görnüşidir.Demir, uglerod polat, alýumin we poslamaýan polat ulanyp boljak metallaryň diňe bir bölegidir.Demir we polat, ofis mebellerinden başlap, açyk meýdana çenli dürli programmalarda giňden ulanylýar.Poslamaýan polat iň metaldan ýasalan häzirki zaman öý mebellerinde giňden ulanylýar.Poslamaýan polat köp halkalarda, slaýdlarda, direglerde we beden böleklerinde ulanylýar.Uly dartyş güýji sebäpli, agramy azaldýan we ulanyjylaryň elýeterliligini ýokarlandyrýan içi boş turbalar bilen ulanylyp bilner.Polat hökmany komponentdir.Polat mazmuny önümiň öndürijiliginiň we ömrüniň iň möhüm görkezijilerinden birine öwrüldi.Polat mebel pudagynda ähmiýetini artykmaç aýdyp bolmaz.

Polat dürli mebel önümlerini öndürmekde ulanylýar.Poladyň ýokary berkligi, ýokary dartyş güýji bilen jemlenip, soňky önümiň ýokary hilli bolmagyny üpjün edýär.Netijede, polatdan diňe polat pudagynyň önümleriniň köpüsini öndürmek üçin amatly binýady üpjün edip bileris.Mebel bilen üpjün etmek bilen meşgullanýan kiçi we uly kärhanalaryň köpüsi polatdan ýasalan önümler bilen gyzyklanýar.Polat mebel pudagynda dürli haryt öndürmek üçin ulanylýar.Mebel senagatynyň önümleriniň köpüsi dürli polat böleklerinden durýar.

Bu polat önümler ahyrky önümleri zerur güýç, şekil, ygtybarlylyk we çydamlylyk bilen üpjün edýär.Mebel, oturgyç (mysal üçin, oturgyçlar, oturgyçlar we divanlar), nahar iýmek (stollar) we uklamak (meselem, düşekler) ýaly ynsan işlerine kömek etmek üçin ulanylýan hereketli zatlary suratlandyrmak üçin ulanylýan termin.Şeýle hem mebel zatlary saklamak ýa-da iş üçin amatly belentlikde saklamak üçin (stoluň we stoluň üstündäki gorizontal ýüzler ýaly) (meselem, şkaflar we tekjeler) ulanylyp bilner.Mebel bezeg sungatynyň bir görnüşidir we dizaýn önümi bolup biler.Mebel, funksional borjuna goşmaça simwoliki ýa-da dini maksat bilen hyzmat edip biler.

Polat mebel bazaryna global syn

Infrastrukturanyň ösüşi ösen we ösýän ýurtlaryň ykdysadyýetine täsir edýän iň möhüm elementdir.Developmenturduň ösüşiniň ykdysady bölekleri öndürijilige we gurluşygyň giňelmegine täsir edýär.Infrastrukturanyň ösmeginiň ýene bir esasy sebäbi dünýä ilatynyň ykdysady ösüşi.Mebel islegini herekete getirýän esasy elementleriň biri, zyýana çydamly aýratynlyklary bolan täjirçilik we ýaşaýyş jaýlaryna bolan islegiň artmagydyr.Orta gatlakdaky girdejileriň ýokarlanmagy we hökümet infrastruktura ösüşine maýa goýmak bilen pudagyň göwrümi hasam öser.Mundan başga-da, köp adam öýden işläp başlanda, sarp edijiniň satyn alyş usullary düýpgöter üýtgedi.

Aýry-aýry ýurtlar, import we eksport çäklendirmeleriniň netijesinde ýerli bazarlarda gülläp ösdi we importa garaşlylygy ep-esli azaldy.Müňýyllyklaryň mebellere sarp edýän çykdajylary, marka habardarlygynyň ýokarlanmagy bilen birlikde, gözleg döwründe bazary has köp satmaga iterýär.Elektron söwda platformalarynda ägirt uly ösüş ösen ýurtlarda bazaryň ösüşini çaltlaşdyrýar.Olaryň hödürleýän mebel önümleriniň dürli tapawutly dizaýnlary we modelleri hem bu ýokarlanmaga itergi berýär.Bir gezeklik girdejiniň ýokary derejesi esasy faktor bolup durýan ösýän ýurtlaryň köp pudaklarynda mümkinçilikler ýüze çykýar.Bütindünýä derejesinde bu pudak durmuş ýörelgeleriniň we adamlarynyň köpüsini özüne çekjek önümleri täzelemäge we hödürlemäge hemişe çalyşýar.

COVID-19 keseli 2020-nji ýylyň birinji ýarymynda dünýäde millionlarça adama ýokaşyp, dünýäniň esasy ýurtlaryna aýak gadagançylygyny girizmek we işiň bes edilmegi baradaky buýruklary talap edip, bütin dünýäde ýaýrap başlady.Lukmançylyk esbaplaryndan we durmuşy goldaýan önümlerden başga pudaklaryň köpüsi, polat mebel pudagyny hem öz içine alýar.Bütin dünýäde täze ýaşaýyş jaý ösüşiniň ösmegi bilen bu işiň ösmegine garaşylýar.Akylly şäheriň yzygiderli ösüşi, gurluşyk pudagynyň ösüşi mebel çözgütlerine uly isleg döreder diýlip garaşylýar.

Marketing kampaniýalarynyň köpelmegi, ýaşaýyş we täjirçilik jaýlary üçin amatly mebelleri goşmak bilen pudagyň giňelmegine itergi berýän has köp sarp ediji we has arzanladyşlary özüne çeker.Gurluşyk kärhanalary bilen şertnama baglaşyp, mebel öndürijileriniň bäsdeşlik artykmaçlygyna eýe bolmagyna garaşylýar.Infrastrukturanyň ösüşi ösen we ösýän ýurtlaryň ykdysadyýetiniň esasy hereketlendiriji güýji bolup durýar.Growthurduň ösüşiniň maliýe bölekleri onuň netijeliligine we gurluşygyň ösüşine täsir edýär.Dünýä ilatynyň arasynda ykdysady ösüş, zyýana çydamly häsiýetleri bolan ýaşaýyş we söwda ýerlerine bolan islegiň artmagy ýaly infrastrukturanyň ösüşinde möhüm faktor bolup durýar.

Global polat mebel bazary segmentasiýa derňewi

Global polat mebel bazary görnüşi, ulanylyşy we geografiýasy boýunça bölünýär.

微信图片_20220324094046

Polat mebel bazary, görnüşi boýunça

• Poslamaýan polat
• ildumşak polat

Görnüşine esaslanyp, bazar poslamaýan polatdan we ýumşak polatdan bölünýär.Önüm segmenti, çak edilýän döwürde her önümiň bazar paýy we degişli CAGR barada maglumat berýär.Önümiň bahasy faktorlary, ugurlary we girdejileri barada maglumat bermek arkaly çuňňur bazar düşünjelerini berýär.Şeýle hem önümiň iň soňky gazananlaryny we bazar täzeliklerini görkezýär.

Polat mebel bazary, amaly boýunça

• Söwda
• identaşaýyş jaýy

Programma esasynda, bazar täjirçilik we ýaşaýyş jaýyna bölünýär.Programma segmenti önümiň köp sanly programmasyny bölýär we her segmentiň bazar paýy we ösüş depgini barada statistika berýär.Bu zatlaryň geljekde ulanylmagy, şeýle hem her bir amaly meýdany sürýän we çäklendirýän üýtgeýjilerden geçýär.

Polat mebel bazary, Geografiýa boýunça

• Demirgazyk Amerika
• Europeewropa
• Aziýa Pacificuwaş ummany
• Dünýäniň beýleki ýerleri

Sebitleýin seljermäniň esasynda Global polat mebel bazary Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Aziýa Pacificuwaş ummany we dünýäniň beýleki ýerlerine bölünýär.Senagatyň ösmegi myhmanhananyň we gozgalmaýan emläk pudagynyň giňelmegi, şeýle hem bir gezeklik girdejiniň ýokarlanmagy, esasanam şäher sebitlerinde ýokarlanýar.Muňa ugurdaş iri dünýä öndürijileri, az zähmet çykdajylary we mebel pudagynyň geljegine oňyn täsir etmegine garaşylýan ökde hünärli zähmet sebäpli önümçilik merkezlerini Hindistan we Hytaý ýaly Aziýa ýurtlaryna göçürip başlady.

Esasy oýunçylar

“Global polat mebel bazary” gözleg hasabaty dünýä bazaryna ünsi çekmek bilen gymmatly düşünje berer.Bazardaky esasy oýunçylarCOSCO, Atlas täjirçilik önümleri, Meko korporasiýasy, Huseý, Samsonit, Foshan KinouWell mebel, Gopak.Bäsleşige ukyply landşaft bölümi, esasy ösüş strategiýalaryny, bazaryň paýyny we ýokarda ady agzalan oýunçylaryň dünýä derejesindäki derňewini öz içine alýar.


Iş wagty: Mart-24-2022
//