hhbg

Habarlar

metal mebel

HG-003-L-4D-4-drawer-filing-cabinet (7)

Metal mebel, gurluşygynda metal bölekleri ulanýan mebeliň bir görnüşidir.Demir, uglerod polat, alýumin we poslamaýan polat ýaly ulanyp boljak metallaryň dürli görnüşleri bar.

 

Demir we polat önümleri, ofis mebellerinden başlap, açyk meýdana çenli köp programmada giňden ulanylýar.

Döküm demir, esasan, oturgyç aýaklary we gaty demir stollar üçin ulanylýan açyk meýdançalarda we sazlamalarda ulanylýar.Gatylygy, agyrlygy we umumy berk düzümi sebäpli açyk howada ulanmaga laýyk gelýär.Munuň esasy ýetmezçiligi, demiriň has arassa görnüşi bolmagy, çyglylygyň we howanyň poslamagyna sebäp bolmagydyr.

Poslamaýan polat, metal bilen baglanyşykly häzirki zaman içerki mebelleriň köpüsinde gaty giňden ulanylýar.Köp ilikler, slaýdlar, diregler we beden bölekleri poslamaýar.Çukur turbalary ulanyp, agramyny peseldip, ulanyjylaryň elýeterliligini ýokarlandyrýan ýokary dartyş güýji bar.

Alýumin ýeňil we poslama çydamly metaldyr we bu häsiýetlerden peýdalanmak üçin möhürlenen we guýlan mebeller üçin esasanam galypdan ýasalan oturgyçlar kategoriýasynda köp ulanylýar.Alýumin atomlary içki alýuminiň zaýalanmagynyň öňüni alýan Alýumin oksidiniň daşky gatlagyny emele getirýär.

Metal mebel, esasanam paluba we eýwanlar üçin açyk howada ulanylýan mebelleriň iň meşhur görnüşidir.Şeýle-de bolsa, bürünç krowatlar, bürünç stollar, demir çörek bişirijiler we metaldan ýasalan şkaflar ýaly demir mebel içerde hem ulanylyp bilner.Metaly mebel berk bolmakdan başga-da, öýüňize döwrebap görnüş berýär.Ony tapawutlandyrmak üçin, özüne çekijilik we häsiýet goşmak üçin gowy polishing gerek.


Iş wagty: Mart-24-2022
//