hhbg

Habarlar

Hytaýyň polat bahasynyň ýokarlanmagy

Täze ýylyň başynda poladyň bahasy ep-esli ýokarlandy.Polat bahalarynyň ýokarlanmagynyň dört sebäbi bar.

Ilki bilen, Olimpiýa oýunlary, iki seans we ýyladyş möwsümi polat pudagyna täsir etdi.Polat kärhanalarynyň önümçiliginiň täzeden başlamagy haýal.Şol bir wagtyň özünde daşky gurşawyň hilini ýokarlandyrmak üçin mart aýynyň ikinji ýarymynda önümçiligiň gaýtadan başlamagy belli bir derejede çäklendirildi.

Ikinjiden, binagärlik zerurlyklary üçin howa gyzýar we gurluşyk materiallaryna isleg artýar.Gozgalmaýan emläk henizem Hytaýyň ösüşiniň esasy pudagydyr.Mart aýynda gurluşyk taslamalarynyň ýuwaş-ýuwaşdan amala aşyrylmagyna we geçen aý bilen deňeşdirilende gurluşyk polatyna bolan islegiň ep-esli ýokarlanmagyna garaşylýar.

Tgeň, içerki önümçilik pudagyna islegiň artmagy.Recentlyakynda Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrligi senagatyň durnukly ösüşiniň möhüm orny eýelemelidigini we senagat ykdysadyýetini ösdürmek üçin tagalla edilmelidigini aýtdy.Hususan-da, awtoulaglar we gämiler ep-esli tagalla eder.Önümçilik pudagynyň islegi poladyň dartgynlylygyny güýçlendirdi.

Lastly,fýa-da polat eksporty.Fewral aýynda Hytaýyň polat eksport bahalary birneme ýokarlandy.Şeýle-de bolsa, beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilende eksport bahasynyň ýokarlanmagy az.Şeýlelik bilen amal birneme pes we polat eksport bahasynyň artykmaçlygy has aýdyňdyr.Hytaýyň polat eksport bahasyndan deňeşdireniňde artykmaçlygy bilen, Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky konfliktiň çäginde Hytaýyň polat eksport sargytlary artdy.

Polat bahalary içerki we daşarky faktorlar bilen bilelikde ýokarlandyweösmegine garaşylýar.Şeýlelik bilen çig malyň bahasynyň ýokarlanmagy bilen metal şkafyň bahasy yzygiderli ýokarlanar.Bu meselede zerurlyk bar bolsa, mümkin boldugyça çäreleri görüň.


Iş wagty: Mart-03-2022
//