hhbg

Habarlar

Daşky gurşawa arassa we çydamly polatdan ýasalan şkaf —— dar taraply iki reňkli polatdan ýasalan şkaf

Häzirki sarp edijiler üçin polatdan ýasalan şkaflary satyn alanyňyzda, hiline üns bermek bilen owadan görnüşli ýokary hilli önümlere has ýykgyn edýärler.Zawodymyz hem bazardaky sarp edijileriň isleglerine yzygiderli uýgunlaşýar.Hilini üpjün etmek esasynda polatdan ýasalan şkaflaryň daşky görnüşine käbir üýtgeşmeler girizdik we polatdan ýasalan şkaflary sarp edijileriň estetiki zerurlyklaryna laýyk getirmäge çalyşýarys.Bu gün size birini maslahat berýäris - dar taraply iki reňkli seriýaly polatdan ýasalan şkaf.

Steel_cabinet

Adamlary geň galdyrýan ilkinji zat, onuň reňki.Ak-çal we kofe reňkleriniň batyrgaý ulanylmagy moda atmosferasydyr.Adaty bir reňkli polatdan ýasalan şkaf bilen deňeşdirilende, iki reňkli kombinasiýa resminama kabinetiniň gurluşyny görkezýär.Iki tonly polatdan ýasalan şkafyň döwrebap görnüşi, şübhesiz, stiliň batyrgaý ulanylmagydyr.

未标题-1

Üç görnüşli şkaf gapylary, aýna gapy, polat gapy we ýokarky aýna aşaky polat gapy bar.Aýna adaty aýnadan birnäçe esse güýçli we howpsuzlyk aýnasyna degişli ýokary hilli gyzgyn aýnadan ýasalýar.Geçirijiligi gowy, polatdan ýasalan şkafyň mazmunyny içgin görüp bolýar.Bu, şeýle hem, sarp edijilere has köp saýlaw berýär.Resminamalary ýerleşdirmekden başga-da, medeni atmosfera goşmak üçin käbir çeper eserleri hem ýerleşdirip bilerler.

Steel_cabinet

Ussatlyk nukdaýnazaryndan, şkaf polat faýl şkafynyň göterijilik ukybyny üpjün etmek üçin galyňlaşdyrylan polatdan we lazer kesmek tehnologiýasyndan ýasalýar.Şol bir wagtyň özünde, täsin inçe gyrasy tehnologiýasy we ultra inçe çarçuwasy, ähli ofis gurşawyna laýyk gelmegi aňsatlaşdyrýar.Ofis gurşawy nähili bolsa-da, bu ýönekeý stili sazlaşygy bozmazdan aňsatlyk bilen çözüp bolýar.

Käwagt käbir ofislerde pollar deň däl bolup biler.Bu wagt, kabinet durnuksyz bolar we aňsatlyk bilen uçup biler.Ofis gurşawynyň deň däl ýerleri üçin beýikligi aňsatlyk bilen sazlap we şkafy has durnuklaşdyryp bilýän has adamlaşdyrylan düzediş aýaklaryna gabat geleris.

Steel_cabinet

Mundan başga-da, täze metal-plastmassa poroşok örtüginiň peýda bolmagy, resminama şkafynyň üstki reňkiniň çydamlydygyny we solmazlygyny üpjün edýär.

Reňk bilen modany dörediň we moda bilen täze ofis tejribesini dörediň.Özboluşly stili bilen polatdan ýasalan şkaflar arhiwleri saklamak we ofis gurşawyny bezemek üçin ajaýyp we ajaýyp duýgy döredýär.Gündelik ofis asyl içgysgynçlykdan dynsyn we eseri has gyzykly etsin.


Poçta wagty: 30-2022-nji mart
//