hhbg

Önümler

HG-010 ingokarky aýna aşaky polat polat polatdan ýasalan şkaf / metal kanselýariýa şkafyny ýykyň

Gysga düşündiriş:

Gelip çykan ýeri: Hytaý
Marka ady: Uguguang
Şahadatnama: ISO9001: 2015 / ISO14001: 2015 / OHSAS18001: 2007
Model belgisi: HG-010

 

Sargytlaryň iň pes mukdary: 50 sany
Baha: 30-170 ABŞ dollary
Gaplamak maglumatlary: 5 gatly okean gasynlanan kagyz karton, polifam çyzgylar
Eltip bermegiň wagty: 15-20 iş güni
Tölegiň şerti: L / C, T / T, Western Union
Üpjünçilik ukyby: Aýda 15000 sany


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Täze mahabat ýokary hilli poroşok, kaşaň ofis mebel polat şkaf şkaf zawody Hytaý, mekdeplerde, hassahanalarda, sport klublarynda we beýleki hünär ýa-da önümçilik şertlerinde faýllary we beýleki şahsy ýa-da hünär önümlerini ygtybarly saklamak üçin amatlydyr.

Güýç üçin polatdan ýasalýar, hapa, döwülmegine we poslama garşy durmak üçin poroşokdan ýasalan we birnäçe gulplama bölümi bar.

 

 

Zawodyň artykmaçlyklary

 1. Aýda 20000 bölek çykarylýar.
 2. Polat mebel öndürmekde we eksport etmekde 30 ýyllyk tejribe.
 3. Polat mebel meýdanynda iň oňat 10 öndüriji.
 4. 2 sany ajaýyp inerener topary, özleşdirmäňizi kabul ediň.

 

ÖNÜMLER ÜÇIN

 • Daşky gurşawgoramak: Iň ýokary derejeli sowuk togalanan polat, 100% gaýtadan işlemek we dikeldiş aýratynlyklary bar.
 • Saük tygşytlamak: Gurluşy ýykyň, aňsat transport, ýükleri has köp tygşytlamaga kömek edýär.
 • Stil: Düzülip bilinýän tekjeler bilen özleşdirilip bilner.
 • Örtük: qualityokary hilli örtük, arassa we saglyk gurşawyny dörediň.
 • Reňk: RAL-a görä islendik reňk bar (islege görä).
 • Spesifikasiýa: Dürli ölçeg we stil bar.
 • Gurnama: 6-8 minutda gutaryp boljak düýbünden ýykyň we aňsat ýygnaň.
 • Paket: Howpsuz daşamagy üpjün etmek üçin hünär eksport bukjasy.
 • Agyrlyk mehanizmi: Tile garşy mehanizm, merkezi dolandyryş ulgamy.
 • Garnituralar: Dürli tutawaçlar we gulplar bar.

 

ÖNÜMLERINIET MAGLUMATLARY

细节HG-010-4-door-cupboard (3) 细节HG-010-4-door-cupboard (4)  细节HG-010-4-door-cupboard (6)细节HG-010-4-door-cupboard (5)

ÖNÜMLER ÇIMKLENDIRMELERI

Model belgisi Düşündirişler Boý Ini Çuňluk 20'GP ýüklemek 40'GP ýüklemek 40'HQ ýüklemek
HG-010 Doly beýiklikdäki metaldan ýasalan şkaf / şkaf / kanselýariýa şkafy, 3 sany sazlanylýan tekjeli 1800mm 850mm 400mm 228 456 517

 

ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI

China Hytaýda öndürildi

In Elýeterli gutarýar

Ak

çal

Gara

Satin White

çalRipple

Gara bölek

Cold qualityokary hilli sowuk polat

Added Goşmaça berklik we durnuklylyk üçin berkidilen gurluşyk

Ac intensiw kislotany alandan soň örtülen epoksi poliester tozy wefosfatlamakpos bilen bejermek.

Open Gizlenen halkalar bilen açyk gapy (ýokarky aýna aşaky polat)

Ø 2 gapy berkidildi

Ø 3 sany sazlanyp bilinýän tekjeler (ýokarky 2nos aşaky 1 ýok)

Custom Düzülip bilinýän tekjäni saklamak üçin tekjeler 23mm aralykda sazlanýar

Need Tekjeleri zerurlyklary üýtgetmek üçin aňsatlyk bilen sazlap bolýar, bukjalary asmak üçin çekip bolýar

K 40kgs tekjäniň kuwwaty (birmeňzeş paýlanan ýük)

Storage Saklamak mümkinçiligini ýokarlandyrmak üçin goşmaça tekjeler bar

Uminum Alýuminiý garyndysy gaýtadan işlenen tutawaç, deşilen bellik eýesi

Position pozisiýa görkezijileri bilen goşmaça howpsuzlyk üçin iki düwme bilen 3 nokat gulplama ulgamy

Security Howpsuzlyk zerurlyklaryna görä aýrylýan gulp ýadrosy üýtgedilip bilner

More Has köp saklamak üçin ykjam tekiz gaplanan, 5 gatly okeanyň gasynlanan kagyz kartony, köpükli polotnoýlar üçin geliň.Paketiň ululygy: hersi

Rations Korporasiýalar, hassahanalar we mekdepler FORWARD saýlaýarlar.Köp çekişler we reňkler dürlüligi hödürleýär.

EM OEM: hawa

Ø 10 ýyl kepillik

Ø ISO9001: 2015 / ISO14001: 2015 / OHSAS18001: 2007 tassyklandy.

Ø Bahasy GST-i öz içine alýar

 

GURBANÇYLYK WE GÖRNÜŞ

1. Önüm bölekleri dyzma garşy gubka kagyzy (ýa-da Bubble film) bilen gaplanar.

2. Dört burç daşalanda dyrmaşmakdan ýa-da gereksiz ýitgilerden gaça durýan köpük ýerleşdirdi.

3. Daşarky kartonda galyňlygy 6 mm-den az bolmadyk 5 gatly gasynlanan karton ulanylýar.

4.Kartonyň içini öz içine alýar: bölekler we çyzgy gurmak.

 

HYZMATLARYMYZ

1. 24 iş sagadynyň dowamynda jogap beriň.

2. Gowy tertipli we höwesli satuw we satuwdan soňky hyzmatlar işgärleri

3. partshli bölekler 100% FORWARD tehnologiýasydyr

4. discountörite arzanladyş wegoramaksatuw meýdany

5. Hytaýda polat mebel öndürmekde 10 ýyldan gowrak tejribe.

6. Dizaýnerleriň we inersenerleriň başarnykly toparydöretmekşahsy haýyşa laýyklykda.

7. OEM we ODM-e hoş geldiňiz


 • Öňki:
 • Indiki:

 • //